NAMJENA EVIDENCIJA

Evidencije, slike

Nadzor ulaska i izlaska osoba i vozila osnova je rada i postupanja zaštitarske službe, te uz vođenje Evidencija potpuniji je sustav zaštite.

Evidencije se mogu koristiti kao pravovaljani dokazni materijal u slučajevima vođenja istrage o nekom događaju u štićenom prostoru. Na temelju pravovaljano ustrojenih evidencija mogu se izrađivati posebna izvješća (npr.o korištenju radnog vremena, privatnim ili službenim izlascima u tijeku radnog vremena, posjeti, boravku poslovnih ili privatnih stranaka) i razni pregledi.

KONCEPCIJA NOVIH EVIDENCIJA
U dosadašnjoj praksi postoje i vode se različite Evidencije koje su najčešće i opterećenje u radu čuvara (vratara) na većim i frekventnijim ulazima/izlazima.

 

Nove Evidencije izrađene su po napucima za rad i postupanje zaštitarske službe (čuvara), te za nadzor ulaza/izlaza i korištenje ključeva ustrojavaju se Evidencije:

– za nadzor ulaska/izlaska stranaka
– dopusnica za ulaz stranaka -entry permit
– za nadzor ulaska/izlaska zaposlenih
– dopusnica za izlazak
– za primopredaju ključeva
– dopusnica za ulazak izvan radnog vremena (ulazak na rad)
– potvrda o privremenom preuzimanju oružja
– dopusnica za iznošenje roba predmeta

Za ustrojstvo zaštitarske službe, obavljanje dužnosti i nadzor, koriste se Evidencije:
 
– primopredaja dužnosti zaštitara (čuvara)
– o oružju i streljivu datom na korištenje   
– o nabavljenom oružju i streljivu
 
OPĆE  KARAKTERISTIKE
Sve Evidencije sadrže podatke o pravnoj osobi (zaštitarskoj službi), vrijeme početka i završetka vođenja i ovjeru, a stranice (ili tabele) su numerirane.
Evidencije su izrađene u A-4 formatu, plastificiranim (ili tvrdim) koricama sa naljepnicom.
Tablice su pregledno i tehnički kvalitetno izrađene.