Lovačka škola

Postanite član Lovačke škole “Dijana”

Untitled 1

LAS d.o.o.,  za obrazovanje i usluge, ZAGREB, provodi programe osposobljavanja kadrova u lovstvu, temeljem Zakona o lovstvu, NN 140/05 i Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu, NN 78/06, prema RJEŠENJU o odobravanju izvođenja navedenih programa Ministarstva poljoprivrede RH, klasa: UP/I-323-01/17-01/1, urbroj: 525-11/1034-17-3 od 1.lipnja 2017.godine.

Promjenom sveukupnih društvenih odnosa u našoj Republici, a temeljem odredaba članka 48.stavka 1. i 2. i članka 52. Ustava Republike Hrvatska kojima su uređeni vlasničkopravni odnosi i osobito zaštita dobara od interesa za Republiku, donijet je Zakon o lovstvu (Narodne novine, broj 140/05) kojim se uređuje uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

Zakon o lovstvu omogućuje vlasniku i lovoovlašteniku na zemljištu da u vlastitom lovištu ostvaruje pravo lova obavljanjem uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova, da gospodari s divljači u skladu s potrebama i zahtjevima tržišta, ali imajući u vidu stalno održavanje ekosustava, u kojem divljač obitava, uz odgovarajuća zakonska ograničenja, poštujući zakonsko rješenje da je divljač dobro od interesa za Republiku i da ima njezinu osobitu zaštitu.

Vlasniku i lovoovlašteniku na zemljištu također je omogućeno da svoje pravo lova daje na korištenje trećim osobama, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom. Na taj način lovno gospodarstvo stavljeno je u istovjetan odnos s poljoprivrednim i šumskim gospodarstvima što će svakako djelovati na razvoj i unapređenje odnosa u lovu.5

Nastavni plan i program osposobljavanja za lovca

SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA BROJ SATI
RB NASTAVNO PODRUČJE TEOR. VJEŽ. UKUP. NAP
1. POVIJEST HRVATSKOG LOVSTVA, PRAVNI PROPISI U LOVSTVU, LOVAČKA UMJETNOST I LOVAČKA GLASILA 10 0 10
2. PRIRODOSLOVLJE I BOLESTI DIVLJAČI 23 10 33
3. GOSPODARENJE LOVIŠTEM I DIVLJAČI, NAČINI LOVA, LOVAČKA ETIKA I LOVAČKI OBIČAJI, SNALAŽENJE U PRIRODI, PRVA POMOĆ U LOVU 20 10 30
4. LOVNA KINOLOGIJA 14 5 19
5. LOVAČKO ORUŽJE STRELJIVO I LOVNA BALISTIKA 13 10 23
6. OSNOVE EKOLOGIJE I ZAŠTITE PRIRODE 10 0 10
UKUPNO SATI 90 35 125
LOVAC prema članku 2. Zakona o lovstvu, NN, broj 140/05: osoba koja ima položen lovački ispit i obavlja osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike. Pravo na osposobljavanje i polaganje lovačkog ispita pripada svakom punoljetnom građaninu RH koji ima završenu osnovnu školu.